Objectius i línies de treball

 • Establir dinàmiques de col·laboració i d’intercanvi entre els professors i investigadors de les universitats participants i d’altres persones i entitats que es dediquen a l’estudi de la literatura catalana contemporània.
 • Donar a conèixer el patrimoni literari, històric i artístic de la Biblioteca Museu Balaguer (inclòs el llegat de Joaquim Molas) entre els estudiants de les universitats participants.
 • Organitzar unes jornades acadèmiques anuals en què es promogui l’intercanvi de coneixements entre especialistes, posant en valor els fons balaguerians i els del llegat Molas, mitjançant la divulgació del patrimoni cultural i literari català.
 • Contribuir a la formació de nous investigadors.
 • Contribuir a la divulgació del patrimoni literari de Catalunya.

Òrgans de govern

1. Un president i un vicepresident.

L’Aula Joaquim Molas (AJM) estarà presidida pel president de l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer (OALPVB), que té funcions de representació i és també el president del Comitè Directiu.

El vicepresident de l’AJM ho serà també el vicepresident de l’OALPVB.

2. Comitè Directiu. El Comitè Directiu estarà format:

 • pel president de l’AJM,
 • pel vicepresident, que exercirà de president si aquest hi delega,
 • per un representant del Patronat de l’OALPVB,
 • pels directors dels departaments de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat Oberta de Catalunya, o les persones en qui deleguin,
 • pel director de la Biblioteca Víctor Balaguer,
 • pel director executiu de l’Aula,
 • pel secretari de l’Aula,
 • per un professor representant del Comitè Científic.

Són funcions del Comitè Directiu el nomenament del director executiu i del secretari; la proposta, designació i revocació dels membres del Comitè Científic; l’aprovació dels pressupostos, de la memòria econòmica i del programa d’activitats de l’Aula per majoria absoluta. El Comitè Directiu es reunirà un cop l’any sota la presidència del president i el secretari n’aixecarà acta.

El Comitè Científic estarà format per professors, especialistes reconeguts en la literatura dels segles XIX i XX, que seran proposats i designats pel Comitè Directiu, i el director de la Biblioteca Víctor Balaguer. El Comitè Científic serà l’encarregat de la part acadèmica de l’Aula, de l’establiment i programació de les activitats que s’han de realitzar i de la seva presentació al Comitè Directiu per a la seva aprovació. El Director Executiu presidirà les reunions del Comitè Científic i el Secretari n’aixecarà acta. El Comitè Científic es reunirà un mínim de dues vegades l’any.

Tots els càrrecs ara referits tenen una durada de quatre anys, encara que podran prorrogar-se per un nou període de quatre anys si es prorroga el present protocol.

Amb l’única excepció del secretari, cap de les persones que formen part d’aquests òrgans de govern poden rebre cap remuneració econòmica de l’AJM.

Seu i aportacions de les parts

La seu de l’AJM és a la Biblioteca Víctor Balaguer, Av. Narcís Monturiol 2, de Vilanova i la Geltrú.

Per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’AJM, l’OALPVB es compromet a facilitar la utilització dels seus espais i la col·laboració dels seus serveis administratius i de gestió, d’acord amb allò que el Comitè Directiu de l’Aula consideri necessari en la seva programació anual i d’acord amb les normatives vigents de la institució.

Cadascuna de les universitats signatàries del conveni es comprometen a fer una aportació econòmica a parts iguals, d’acord amb el que estableixi el Comitè Directiu de l’AJM en la seva reunió anual, tot ajustant-se a la normativa que els hi sigui d’aplicació. Conseqüentment, l’aportació queda condicionada a l’existència de l’oportuna reserva de crèdit en la corresponent partida pressupostària, que garanteixi l’esmentada aportació econòmica. De la mateixa manera, l’OALPVB es compromet a fer una aportació anual igual a la suma de les aportacions anuals del conjunt de les universitats participants, sempre d’acord amb el seu Patronat i els seus pressupostos.

Els professors amb vinculació permanent a les universitats signatàries del present conveni que participin en activitats de l’AJM ho faran com a part de la seva dedicació acadèmica i, en conseqüència, no rebran cap remuneració econòmica de l’AJM.

Finançament de l’Aula

L’Aula Joaquim Molas es finançarà mitjançant:

 • les aportacions que efectuï cada entitat participant, d’acord amb el que s’ha establert en el punt anterior;
 • les subvencions i altres recursos que es puguin obtenir d’institucions públiques i empreses o entitats privades; i
 • els ingressos derivats de les activitats que organitzi.

L’entitat responsable de la gestió econòmica de l’Aula Joaquim Molas serà la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la qual es troba integrada en l’Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer

Comité científic

Josep Murgades, Glòria Casals, Marina Gustà, Enric Cassany, Víctor Martínez-Gil, Francesc Foguet, Jaume Aulet, Josep M. Domingo,  Mireia Rosich, Roger Canadell, Montserrat Comas.